Quỹ đạo vệ tinh

Vệ tinh chuyển động trong trường hấp dẫn Trái đất chịu tác dụng của một gia tốc:

\(\vec{a}=-\frac{GM}{r^3}\cdot\vec{r},\)

trong đó \(G\) – hằng số hấp dẫn, \(M\) – khối lượng Trái đất, \(\vec{r}\) – vector toạ độ của vệ tinh. Trạng thái ban đầu của vệ tinh được cho dưới dạng toạ độ Descartes:

1
2
r = [-2*R_earth 0 0]; % x, y, z
v = [0 -3e3 5e3]; % vx, vy, vz

Trong vòng lặp tính toán sự tiến hoá của trạng thái theo thời gian, chỉ cần biết trạng thái ban đầu, vận tốc và toạ độ tại mọi thời điểm sau đó được tính toán theo định nghĩa:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
while 1
t = t+dt;

R_2 = sum(r.^2);
R = sqrt(R_2);
a = -G*M/R^3*r;
v = v+a*dt;
r = r+v*dt;

end

Để thiết lập các loại quỹ đạo trong thực tế kĩ thuật, ta cần biết trước chu kì chuyển động \(T\) của vệ tinh. Ví dụ vệ tinh trên các quỹ đạo đồng bộ, tính cả quỹ đạo địa tĩnh, có chu kì quay bằng đúng chu kì tự quay quanh trục của Trái đất, tức 23 giờ 56 phút 4 giây, ngắn hơn ngày trung bình khoảng 4 phút. Thời gian đi hết một phòng quỹ đạo của vệ tinh Molnya lại chỉ bằng một nửa: 11 giờ 57 phút 45 giây.

Theo định luật Kepler thứ ba, lập phương bán trục lớn tỉ lệ với bình phương chu kì chuyển động theo quỹ đạo. Từ đó ta có thể tính được giá trị bán trục lớn:

\(a=\sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}.\)

Năng lượng toàn phần của vệ tinh gắn liền với bán trục lớn:

\(E=-\frac{GM}{2a}.\)

Trong chương trình này, vệ tinh được tạo vận tốc đầu tại cận điểm quỹ đạo, nằm cách tâm Trái đất một đoạn bằng

\(r_0=a(1-e),\)

trong đó \(e\) là tâm sai được cho trước. Với quỹ đạo địa tĩnh, elip trở thành đường tròn với tâm sai \(e=0\), bán trục lớn trở thành bán kính \(r_0=a\). Ở Liên xô và Nga do phân bố lãnh thổ trên các vĩ độ cao, người ta phát triển những loại quỹ đạo elip có tâm sai lớn, như vệ tinh Molnya và Tundra, sao cho viễn điểm nằm ngay trên đỉnh trời. Theo định luật Kepler thứ hai, vệ tinh đi qua viễn điểm khá chậm, làm tăng thời gian hiện diện của chúng trên các vĩ độ cao. Ưu điểm khác của các loại vệ tinh này là lượng quỹ đạo phong phú hơn nhiều so với quỹ đạo địa tĩnh.

Vận tốc ban đầu của vệ tinh có thể tính được qua hệ thức bảo toàn cơ năng:

\(v=\sqrt{2\left(\frac{GM}{r_0}+E\right)}.\)

Trên Matlab, trạng thái ban đầu của vệ tinh với quỹ đạo có chu kì, tâm sai và độ nghiêng cho trước được tính toán một cách tổng quát như sau, ví dụ cho trường hợp quỹ đạo Molnya:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
T_Molnya = 11*3600+57*60+45; % Chu ki quay cua ve tinh
e = 0.73; % Tam sai
a = (G*M*T_Molnya^2/4/pi^2)^(1/3); % Ban truc lon quy dao elip
E = -G*M/2/a; % Nang luong toan phan
r0 = a*(1-e);
v0 = sqrt(2*(G*M/r0+E));
alpha = 63.4/180*pi;
r = [-r0*cos(alpha) 0 -r0*sin(alpha)];
v = [0 -v0 0];

Vết quỹ đạo (tiếng Anh: ground track, tiếng Nga: трасса орбита), tức hình chiếu của quỹ đạo vệ tinh lên bề mặt Trái đất được tìm qua giao điểm của vector bán kính toạ độ và mặt cầu bán kính \(R_E=6370\) km:

\(\vec{r_{gt}}=\frac{\vec{r}}{r}R_E,\)

trong đó \(R_E\) – bán kính Trái đất. Nhờ theo dõi vết quỹ đạo, ta có thể phân biệt đánh giá tác dụng của mỗi loại quỹ đạo.

Video minh hoạ

Code chương trình

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
function chuyendongvetinh_3D_new
% Created by Tran Hai Cat
% 2017.10.17
clc;
clear all;
close all;

%% CONSTANTS
G = 6.67e-11; % Hang so hap dan
M = 5.97219e24; % Khoi luong Trai dat
R_earth = 6371e3; % Ban kinh Trai dat
T = 23*3600+56*60+4; % Chu ki quay quanh truc: 23 gio 56 phut 4 giay

%% INPUT DATA
phi = -105;
r = [-2*R_earth 0 0];
v = [0 -3e3 5e3];
N_orbit = 500;
N_ground_track = 500;
dt = 50;

%% Geostationary orbit (Quy dao dia tinh):
% phi = -105;
% e = 0.0; % Tam sai, e = 0 tuong ung voi quy dao tron
% a = (G*M*T^2/4/pi^2)^(1/3); % Ban truc lon quy dao elip
% E = -G*M/2/a; % Nang luong toan phan
% r0 = a*(1-e);
% r = [-r0 0 0];
% v0 = sqrt(2*(G*M/r0+E));
% alpha = 0;
% r = [-r0*cos(alpha) 0 -r0*sin(alpha)];
% v = [0 -v0 0];
% N_orbit = 1000;
% N_ground_track = 900;
% dt = 100;
%
%% Geosynchronous orbit (Quy dao dong bo)
% phi = -60;
% e = 0; % Tam sai
% a = (G*M*T^2/4/pi^2)^(1/3); % Ban truc lon quy dao elip
% E = -G*M/2/a; % Nang luong toan phan
% r0 = a*(1-e);
% v0 = sqrt(2*(G*M/r0+E));
% alpha = 63.4/180*pi;
% r = [-r0*cos(alpha) 0 -r0*sin(alpha)];
% v = [0 -v0 0];
% N_orbit = 1000;
% N_ground_track = 900;
% dt = 100;
%
%% Tundra orbit
% phi = -60;
% T_Tundra = T;
% e = 0.3; % Tam sai
% a = (G*M*T_Tundra^2/4/pi^2)^(1/3); % Ban truc lon quy dao elip
% E = -G*M/2/a; % Nang luong toan phan
% r0 = a*(1-e);
% v0 = sqrt(2*(G*M/r0+E));
% alpha = 63.4/180*pi;
% r = [-r0*cos(alpha) 0 -r0*sin(alpha)];
% v = [0 -v0 0];
% N_orbit = 1500;
% N_ground_track = 1700;
% dt = 50;
%
%% Molnya orbit
% phi = -15;
% T_Molnya = 11*3600+57*60+45;
% e = 0.73; % Tam sai
% a = (G*M*T_Molnya^2/4/pi^2)^(1/3); % Ban truc lon quy dao elip
% E = -G*M/2/a; % Nang luong toan phan
% r0 = a*(1-e);
% v0 = sqrt(2*(G*M/r0+E));
% alpha = 63.4/180*pi;
% r = [-r0*cos(alpha) 0 -r0*sin(alpha)];
% v = [0 -v0 0];
% N_orbit = 1000;
% N_ground_track = 1500;
% dt = 50;

%% Xu ly
d = 5;
t = 0;
L = 1;
dphi = 360*dt/T;
dphi_rad = 2*pi*dt/T;
cosdphi = cos(dphi_rad);
sindphi = sin(dphi_rad);

orbit_array = zeros(3,N_orbit);
orbit_array(:,end) = r/R_earth;
R_2 = sum(r.^2);
R = sqrt(R_2);
ground_track = r./R;
ground_track_array = zeros(3,N_ground_track);
ground_track_array(:,end) = ground_track;

%% DRAW EARTH
load('topo.mat','topo','topomap1');

[x1,y1,z1] = sphere(50);
x1 = 1*x1;
y1 = 1*y1;
z1 = 1*z1;

props.AmbientStrength = 0.2;
props.DiffuseStrength = 0.7;
props.SpecularColorReflectance = .5;
props.SpecularExponent = 5;
props.SpecularStrength = .1;
props.FaceColor= 'texture';
props.EdgeColor = 'none';
props.FaceLighting = 'gouraud';
props.Cdata = topo;

%% FIGURE
figure('name','Sputnik','color','black','numbertitle','off');
% set(gcf,'Units','normalized');
% set(gcf,'Position',[0 0.05 1.0 1.0]);
set(gca,'color','black','xcolor','w','ycolor','w','zcolor','w')
colormap(topomap1);
hold on
fig_earth = surface(x1,y1,z1,props);
fig_light = light('position',[-1 0 0]);

hf = plot3(orbit_array(1,end),orbit_array(2,end),orbit_array(3,end),'yo','markersize',d,'markerfacecolor','y');
hf_orbit = plot3(orbit_array(1,:),orbit_array(2,:),orbit_array(3,:),'wo','markersize',1);
hf_ground_track = plot3(ground_track_array(1,:),ground_track_array(2,:),ground_track_array(3,:),'bo','markersize',1);
hf_ground_track_end = plot3(ground_track_array(1,end),ground_track_array(2,end),ground_track_array(3,end),'wo','markersize',2,'markerfacecolor','w');
ht = title(sprintf('t = %0.2f s',t),'color','w');
axis equal
axis([-inf inf -inf inf -inf inf]);
view(3);
rotate3d on

xlabel('x [R_E]','fontsize',14);
ylabel('y [R_E]','fontsize',14);
zlabel('z [R_E]','fontsize',14);

%% CALCULATION
while 1
t = t+dt;
phi = mod(phi+dphi,360);
topoc = topo(:,1:360-round(phi));
topoc = [topo(:,361-round(phi):end),topoc];

R_2 = sum(r.^2);
R = sqrt(R_2);
a = -G*M/R^3*r;
v = v+a*dt;
r = r+v*dt;

orbit_array(:,1:end-1) = orbit_array(:,2:end);
orbit_array(:,end) = r./R_earth;

ground_track = r./R;
ground_track_array(:,1:end-1) = ground_track_array(:,2:end);
ground_track_array(:,end) = ground_track;
for i = 1:N_ground_track
x1 = ground_track_array(1,i);
y1 = ground_track_array(2,i);
ground_track_array(1,i) = x1*cosdphi-y1*sindphi;
ground_track_array(2,i) = x1*sindphi+y1*cosdphi;
end

set(fig_earth,'Cdata',topoc);
set(hf,'xdata',orbit_array(1,end),'ydata',orbit_array(2,end),'zdata',orbit_array(3,end));
set(hf_orbit,'xdata',orbit_array(1,:),'ydata',orbit_array(2,:),'zdata',orbit_array(3,:));
set(hf_ground_track,'xdata',ground_track_array(1,:),'ydata',ground_track_array(2,:),'zdata',ground_track_array(3,:));
set(hf_ground_track_end,'xdata',ground_track_array(1,end),'ydata',ground_track_array(2,end),'zdata',ground_track_array(3,end));
set(ht,'string',sprintf('t = %0.2f hours',t/3600));
pause(.01);
end

end