Dao động cưỡng bức con lắc đơn

Mô phỏng thực hiện bởi sinh viên
khoa Khoa học ứng dụng
trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

Trần Văn Chí – Hồng Quốc Định

Trình chiếu

 

Code chương trình Matlab

1