Sóng

Sóng

Giao thoa sóng từ hai nguồn điểm
Nhiễu xạ sóng qua khe
Nhiễu xạ sóng trên rìa mép vật cản
Nhiễu xạ sóng trên vật cản
Nhiễu xạ sóng qua lỗ vuông
Nhiễu xạ sóng qua lỗ tròn
Nhiễu xạ hai chùm sáng qua lỗ tròn