Bài tập

Chương 1

 1. Tính động lượng của các photon có bước sóng lần lượt bằng \(0.5\,\mathrm{\mu m}\), \(0.25\,\mathrm{nm}\) và \(4\,\mathrm{pm}\).
 2. Photon có bước sóng bằng bao nhiêu để có xung lượng bằng xung lượng của một electron có động năng \(k=0.3\) MeV?
 3. Tính vận tốc của electron có xung lượng bngfw xung lượng của một photon với bước sóng \(\lambda=5\) pm.
 4. Photon với năng lượng \(\hbar\omega=1\) MeV tán xạ trên một electron tự do đứng yên. Tìm động năng của electron sau va chạm, biết rằng bước sóng của photon bị giảm đi \(\eta=25\%\).
 5. Một photon có bước sóng \(\lambda=6\,\mathrm{\mu m}\) tán xạ thẳng góc lên electron tự do đang đứng yên. Hãy tính:
  Tần số của photon sau tán xạ.
  Động năng của electron sau va chạm.
 6. Photon với năng lượng \(\hbar\omega=250\) keV tán xạ một góc \(\theta=120^\circ\) lên một electron tự do đang đứng yên. Xác định năng lượng của photon sau tán xạ.
 7. Photon có động lượng \(p=1.02\) MeV/c, trong đó c là tốc độ ánh sáng, tán xạ trên một electron tự do đang đứng yên, làm ho động lượng của photon trở thành \(p’=0.255\) MeV/c. Photon đã tán xạ ở góc nào?
 8. Photon tán xạ một góc \(\theta=125^\circ\) lên một electron tự do đang đứng yên. Kết quả là electron thu được động năng \(K=0.45\) MeV. Tính năng lượng của photon trước khi tán xạ.