Điện - từ

Điện trường hệ điện tích điểm
Điện thế hệ các điện tích điểm
Điện trường thanh dài tích điện
Điện thế thanh tích điện đều
Điện trường vành tròn tích điện
Điện thế vành tròn tích điện