Rơi trong chất lỏng

Hình 1

Phát triển từ bài toán “Rơi tự do“, ta tiếp tục khảo sát chuyển động của một vật rơi trong chất lỏng. Trong một bình chứa chất lỏng như hình bên, thả một vật vào bình và quan sát sự rơi của nó theo thời gian.

Vật chịu tác dụng của trọng lực hướng xuống

\(P=mg=\rho gV,\)

với \(\rho\) – khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật. Lực đẩy Archimedes tác dụng theo chiều ngược lại về phía trên:

\(F_A=\rho_0gV,\)

với \(\rho_0\) – khối lượng riêng của môi trường chất lỏng, \(V\) – thể tích chất lỏng bị vật choán chỗ, cũng chính là thể tích của vật.

Lực ma sát tác dụng ngược chiều chuyển động và có độ lớn phụ thuộc vào vận tốc theo quy luật:

\(F_{ms} = -k_1v-k_2v^2.\)

Các hệ số ma sát \(k_1\) và \(k_2\) phụ thuộc vào hình dạng của vật rơi và tính chất của môi trường. Nếu vật có dạng hình cầu, hệ số \(k_1\) được tính theo định luật Stokes:

\(k_1=6\pi\mu r,\)

với \(r\) là bán kính. Hệ số \(k_2\) tỉ lệ với tiết diện ngang \(S\) của vật, tỉ lệ với khối lượng riêng \(\rho_0\) của môi trường:

\(k_2=\frac{1}{2}cS\rho_0,\)

trong đó \(c\) là tham số phụ thuộc vào hình dạng vật. Tham số này liệt kê vào bảng 1 tương ứng với hình dạng diễn tả trên hình 2.

Bảng 1: Giá trị tham số [latex]c[/latex] phụ thuộc vào hình dạng vật thể

Nhằm thống nhất và đơn giản hoá, chúng ta chọn hình dạng vật thể là hình cầu, tương ứng với \(c=0.4\). Khi ấy

\(k_2=\frac{1}{2}cS\rho_0=0.2\pi r^2\rho_0.\)

Thể tích vật cũng tính được dễ dàng:

\(V=\dfrac{4}{3}\pi r^3.\)

Ta thử tiến hành trên Matlab thí nghiệm như sau: Thả một hòn bi sắt đường kính 5 mm vào một bình chứa nước cao 50 cm và quan sát quy luật chuyển động.

Các tham số khai báo qua những dòng lệnh sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
%% INPUT DATA
h0 = 0.5; % do cao ban dau [m]

rho = 7800; % khoi luong rieng cua vat (Sat)
R = 2.5e-3; % ban kinh vat hinh cau
rho0 = 1000; % khoi luong rieng chat long (Nuoc)
mu = 0.9e-3; % do nhot cua chat long [Pa.s] (Nuoc)

dt = 0.0005; % [s]

Từ các tham số do người dùng nhập vào nói trên, chương trình sẽ xử lý sơ bộ qua các lệnh sau để tính khối lượng, tiết diện ngang, thể tích, các hệ số ma sát và thiết lập trạng thái ban đầu:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
%% xu ly
S = pi*R^2;
V = 4/3*pi*R^3;
m = rho*V;

k1 = 6*pi*mu*R; % dinh luat Stokes
k2 = 0.5*0.4*S*rho0; % cong thuc tinh k2 danh cho vat hinh cau

x = 0;
y = h0;
v = 0;
a_Archimedes = F_Archimedes(rho0,V)/m; % luc day Archimedes tao gia toc khong doi
a = -g+a_Archimedes;
t = 0;

Phương trình cơ bản của động lực học Newton thể hiện qua lệnh tính gia tốc sau mỗi vòng lặp:

1
2
3
a = -g+a_Archimedes+F_ms(k1,k2,v)/m;
v = v+a*dt;
y = y+v*dt+0.5*a*dt.^2;

Với lực Archimedes và lực ma sát thực thi qua hai chương trình con:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
%% Luc day Archimedes
function F = F_Archimedes(rho0,V)
global g;
F = rho0*g*V;
end

%% Ham luc ma sat
function F = F_ms(k1,k2,v)
F = sign(v)*k1*v-sign(v)*k2*v.^2;
end

Video minh hoạ

Code chương trình

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
function roi_trong_chat_long
clc
close all
clear all

global g

%% CONSTANTS
g = 9.81; % [m/s^2]

%% INPUT DATA
h0 = 0.5; % do cao ban dau [m]

rho = 7800; % khoi luong rieng cua vat (Sat)
R = 2.5e-3; % ban kinh vat hinh cau
rho0 = 1000; % khoi luong rieng chat long (Nuoc)
mu = 0.9e-3; % do nhot cua chat long [Pa.s] (Nuoc)

dt = 0.0005; % [s]

%% xu ly
S = pi*R^2;
V = 4/3*pi*R^3;
m = rho*V;

k1 = 6*pi*mu*R; % dinh luat Stokes
k2 = 0.5*0.4*S*rho0; % cong thuc tinh k2 danh cho vat hinh cau

x = 0;
y = h0;
v = 0;
a_Archimedes = F_Archimedes(rho0,V)/m; % luc day Archimedes tao gia toc khong doi
a = -g+a_Archimedes;
t = 0;

s = 0;
t_array = t;
s_array = s;
v_array = v;
a_array = abs(a);

%% FIGURE
fig_vatroi = figure('name','Vat roi','color','black','numbertitle','off');
set(gcf,'Units','normalized');
set(gcf,'Position',[0 0.1 0.2 0.8]);
graph_quanang = plot(x*100,y*100,'ro','MarkerSize',20,'markerfacecolor','r');
set(gca,'color','k')
xlabel('X [cm]');
ylabel('Y [cm]');

dodaivector_g = h0*20;
vetrongluc = drawArrow_trongluc('',[0 y*100],[0 y*100-dodaivector_g],'y',false);
veluccan = drawArrow_trongluc('',[0 y*100],[0 y*100+a_Archimedes/g*dodaivector_g],'m',false);

axis equal
axis([-0.15*h0 0.15*h0 -0.2*h0 1.2*h0]*100);

fig_quangduong = figure('name','Quang duong','color','white','numbertitle','off');
set(gcf,'Units','normalized');
set(gcf,'Position',[0.2 0.1 0.3 0.38]);
graph_quangduong = plot(t_array,s_array,'b','linewidth',2);
xlabel('Thoi gian [s]');
ylabel('Quang duong [m]');

fig_vantoc = figure('name','Van toc','color','white','numbertitle','off');
set(gcf,'Units','normalized');
set(gcf,'Position',[0.5 0.1 0.3 0.38]);
graph_vantoc = plot(t_array,v_array,'g','linewidth',2);
xlabel('Thoi gian [s]');
ylabel('Van toc [m/s]');

fig_giatoc = figure('name','Gia toc','color','white','numbertitle','off');
set(gcf,'Units','normalized');
set(gcf,'Position',[0.2 0.52 0.3 0.38]);
graph_giatoc = plot(t_array,a_array,'r','linewidth',2);
xlabel('Thoi gian [s]');
ylabel('Gia toc [m/s^2]');

%% CALCULATION
while y>0
t = t+dt;
t_array = [t_array t];

a = -g+a_Archimedes+F_ms(k1,k2,v)/m;
v = v+a*dt;
y = y+v*dt+0.5*a*dt.^2;

s_array = [s_array h0-y];
v_array = [v_array abs(v)];
a_array = [a_array abs(a)];

figure(fig_vatroi);
set(graph_quanang,'xdata',x,'ydata',y*100);
drawArrow_trongluc(vetrongluc,[0 y*100],[0 y*100-dodaivector_g],'yellow',true);
drawArrow_trongluc(veluccan,[0 y*100],[0 y*100+(a+g)/g*dodaivector_g],'m',true);

figure(fig_quangduong);
set(graph_quangduong,'xdata',t_array,'ydata',s_array);

figure(fig_vantoc);
set(graph_vantoc,'xdata',t_array,'ydata',v_array);

figure(fig_giatoc);
set(graph_giatoc,'xdata',t_array,'ydata',a_array);

pause(0.002);
end
end

%% Luc day Archimedes
function F = F_Archimedes(rho0,V)
global g;
F = rho0*g*V;
end

%% Ham luc ma sat
function F = F_ms(k1,k2,v)
F = sign(v)*k1*v-sign(v)*k2*v.^2;
end

%% Ham ve mui ten
function hArrow = drawArrow_trongluc(fun,p0,p1,color,draw)
% drawArrow(p0,p1)
% draw: boolean
if nargin == 2
color = 'k';
end

% Parameters:
W1 = 0.08; % half width of the arrow head, normalized by length of arrow
W2 = 0.014; % half width of the arrow shaft
L1 = 0.18; % Length of the arrow head, normalized by length of arrow
L2 = 0.13; % Length of the arrow inset

% Unpack the tail and tip of the arrow
x0 = p0(1);
y0 = p0(2);
x1 = p1(1);
y1 = p1(2);

% Start by drawing an arrow from 0 to 1 on the x-axis
P = [...
0, (1-L2), (1-L1), 1, (1-L1), (1-L2), 0;
W2, W2, W1, 0, -W1, -W2, -W2
];

% Scale,rotate, shift and plot:
dx = x1-x0;
dy = y1-y0;
Length = sqrt(dx*dx + dy*dy);
Angle = atan2(-dy,dx);
P = Length*P; %Scale
P = [cos(Angle), sin(Angle); -sin(Angle), cos(Angle)]*P; %Rotate
P = p0(:)*ones(1,7) + P; %Shift

% Plot!
if draw == 0
hArrow = patch(P(1,:), P(2,:),color);
hArrow.EdgeColor = color;
else
set(fun,'xdata',P(1,:),'ydata',P(2,:),'EdgeColor',color);
end

end