Sóng

Sóng

Giao thoa sóng từ hai nguồn điểm
Nhiễu xạ sóng qua khe
Nhiễu xạ sóng trên rìa mép vật cản
Nhiễu xạ sóng trên vật cản