Please or Register to create posts and topics.

12

Số nguyên tử bạc trong m khối lượng bạc

N = n.N_A = \dfrac{m}{M}.N_A = \dfrac{10}{108}.6,023.10^{23}

= 5,58.10^{22}  nguyên  tử

Tổng e trong m gam bạc là:

N_{tổng} = N.n_c

= 5,58.10^{22} . 47

= 2,62.10^{24} ( electron )

F_e = K_c.\dfrac{|q||q|}{r^2} = K_c.\dfrac{q^2}{r^2}

=> q = \sqrt{\dfrac{F.r^2}{K_c}}

= \sqrt{\dfrac{(1.10^4).(1)^2}{8,988.10^9}} = 1,05.10^{-3}  C

Số e chuyển từ quả cầu này sang cầu khác là:

N_{chuyển} = \dfrac{q}{e} = \dfrac{1,05.10^{-3}}{1,602.10^{-19}} = 6,58.10^5

Phần e trong 1 quả cầu chuyển:

f = \dfrac{N_{chuyển}}{N_{tổng}} = 2,51.10^{-9}