Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Thử viết văn bản

1% quá trình

(a^3-b^3)=(a-b)(a^2+ab+b^2)

 

1% quá trình

(a-b)^2=a^2-2ab+b^2

1% quá trình, rất tốt

Định lý hàm Sin

\dfrac{a}{\sin{A}}=\dfrac{b}{\sin{B}}=\dfrac{c}{\sin{C}}

  • a^2 -b^2 = (a+b)(a-b)

Được, 1% quá trình, nhớ là alpha, beta viết thường sẽ là

\alpha

\beta

Định lý cosin
a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\Alpha
b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\Beta
c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\Gamma

 

Quote from Trần Đình Lập on 15/02/2020, 19:25
  • a^2 -b^2 = (a+b)(a-b)

Em cần làm lại

Quote from Phạm Nguyễn Duy Tiến on 15/02/2020, 21:39

Định lý cosin
a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA
b^2 = a^2 + c^2 - 2accosB
c^2 = a^2 + b^2 - 2abcosC

 

Em cũng cần làm lại

a^2+b^2=c^2

P=a*4

 

 

Quote from Bùi Minh Tú on 15/02/2020, 21:49

Hàm phân thức:

\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1

Em viết sao cho ra được, hơn nữa cần nghĩ công thức mới.

Định lí Pitago:

A² + B² = C²