Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Thử viết văn bản

v^2= \dfrac{2\lambda Ed}{\mu}

=v^2= \dfrac{2\lambda Ed}{\mu}=

 

f(x)=\int\limits_{0}^{1}ln\dfrac{cos^2{x}.\sqrt{sinx}}{3tan^2{x}}

V_A-V_B=\int\limits_{R_1}^{R_2}\dfrac{\lambda{dr}}{2\pi\epsilon{r}}

C_{12} = C_1 + C_2 = \dfrac{\varepsilon\varepsilon_oS}{d/2} + \dfrac{\varepsilon_oS}{d/2} = \dfrac{2\varepsilon_oS}{d}.(\varepsilon + 1)

\dfrac{1}{C_{tđ}} = \dfrac{1}{C_{12}} + \dfrac{1}{C_{3}} = \dfrac{d}{2\varepsilon_oS(\varepsilon + 1)} + \dfrac{d}{2\varepsilon_oS} = \dfrac{d}{2\varepsilon_oS}.(\dfrac{1}{\varepsilon +1} + 1)

==>> C_{tđ} = \dfrac{d(\varepsilon + 2)}{2\varepsilon_oS(\varepsilon+ 1)}

U=U_1+U_2

 

 

C = \dfrac{\varepsilon\varepsilon_oS}{d}