Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

thử

U_E=\dfrac{Q^2_{max}}{2C}\cos^2(wt)