Please or Register to create posts and topics.

Nhóm vật lí 2

Phan Trần Gia Bảo 20151115

Phương trình dao động: x = Acos(ωt + φ)

Phương trình bậc 2: ax^2+bx+c=0

Hệ thức độc lập: A^2=x^2+( \dfrac{v}{ω})^2

 

 

Quote from Nguyễn Minh Dũng on 26/02/2021, 16:22

Phan Trần Gia Bảo 20151115

Nguyễn Quyền Anh 20151332

Tuấn 20145649

Cho xin vào nhóm đc ko ạ

Mình chưa có nhóm