Please or Register to create posts and topics.

Facebook live-stream bài giảng Chương 27-28

Facebook live stream bài giảng chương 27-28

Chương 27-28: Phần 1

 

Chương 27-28: Phần 2

 

Chương 27-28: Phần 3

 

Chương 27-28: Phần 4

 

Chương 27-28: Phần 5

 

Talk show: Lịch sử vật lý - Tập 1

 

 

 

 

 

 

 

Thiên has reacted to this post.
Thiên