Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Chương 32_Bài 54

Đề:

An LC circuit like that in Figure CQ32.8 consists of a 3.30 H inductor and an 840 pF capacitor that initially carries a 105 μC charge. The switch is open for t < 0 and is then thrown closed at t =0. Compute the following quantities at t = 2.00 ms: (a) the energy stored in the capacitor, (b) the energy stored in the inductor,and (c) the total energy in the circuit.

Dịch:

Một mạch LC như trong Hình CQ32.8 bao gồm một cuộn cảm 3,30 H và một tụ điện 840 pF ban đầu mang điện tích 105 μC. Công tắc mở cho t, 0 và sau đó được đóng lại ở t = 0. Tính các đại lượng sau tại t =2,00 ms: (a) năng lượng được lưu trữ trong tụ điện, (b) năng lượng được lưu trữ trong cuộn cảm và ( c) tổng năng lượng trong mạch.

 

Hình:

 

 

Uploaded files:
  • 2.png

Bài làm:

a)

Năng lượng tích trữ trong điện trường của tụ điện:

U_E=\dfrac{Q_max^2}{2C}.cos^2.\omega.t

U_E=\dfrac{Q_max^2}{2C}.cos^2.\dfrac{t}{\sqrt{LC}}=6,03(J)

 

c)Năng lượng toàn mạch:

U=\dfrac{Q_max^2}{2C}

U=\dfrac{(105.10^{-6})^2}{2.840.10^{-12}}=6,56(J)

b)

Năng lượng trong cuộn cảm:

U_B=U-U_E=6,56-6,03=0,529(J)