Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

CHƯƠNG 32- BÀI 6

Đề: A 40.0-mA current is carried by a uniformly wound air-core solenoid with 450 turns, a 15.0-mm diameter, and 12.0-cm length.

Compute (a) the magnetic field inside the solenoid, (b) the magnetic flux through each turn,and (c) the inductance of the solenoid. (d) What If?
If the current were different, which of these quantities would change?

Dịch: Một dòng điện 40,0 mA được mang bởi một cuộn điện từ lõi không khí solenoid với 450 vòng, đường kính 15,0 mm và Chiều dài 12,0 cm. Tính (a) từ trường bên trong solenoid, (b) từ thông qua mỗi lượt, và (c) độ tự cảm của điện từ. (d) Điều gì xảy ra nếu? Nếu dòng là khác nhau, giá trị này sẽ thay đổi?

Giải:

Ta có I=40mA , N= 450 vòng, đường kính 15 mm, l=12 cm

a) B=?

b) Từ thông qua mỗi lượt =?

c) L= ?

d) giải thích hiện tượng

a) B= \dfrac{\mu_0 *I*N}{L}=\dfrac{4 \pi .10^-7 * 40.10^-3 (A) * 450}{0.12 (m)}=6.10^-5

b) \phi = B*S= 6.10^(-5) * (\pi * r^2)=6.10^-5 * [\pi * (7.5*10^-3 )^2 ]= 3.375*10^-9

c) \phi_tự =\phi *N= LI => L=\dfrac{\phi *N}{I}= \dfrac{3.375*10^-9 *450}{40.10^-3}=3.796875*10^-5

d) L= \dfrac{\mu_0 *N^2 * S }{L} 

Nên L sẽ không thay đổi khi dòng thay đổi