Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

chương 32 bài 58

58) Consider an LC circuit in which L = 500 mH and C = 0.100 mF. (a) What is the resonance frequency w0?
(b) If a resistance of 1.00 k \Omega is introduced into this circuit, what is the frequency of the damped oscillations? (c) By what percentage does the frequency of the damped oscillations differ from the resonance frequency?

dịch đề :

58)

Xét một mạch LC trong đó L = 500 mH và C = 0,100 mF. (a) Tần số cộng hưởng w0 là gì? (b) Nếu điện trở là 1,00 k \Omega được đưa vào

mạch, tần số của dao động của mặt là gì? (c) Sự khác nhau về tần số của dao động tắt dần và cộng hưởng tần số?

bài làm :

đề cho: L=500mH=0.5H; C=0.1\mu F=0.1X10^{-6}F

a) tần số cổng hưởng là:

\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=\dfrac{1}{\sqrt{(0.5H).(0.1x10^{-6}F)}}

=4.47X10^{-3} rad/s

b) đề cho R=1000\Omega

tần số dao động tắt dần là :

\omega_d=\sqrt{\dfrac{1}{LC}-\dfrac{R^2}{4L^2}}

=\sqrt{\dfrac{1}{(0.5H).(0.1x10^{-6}F)}-\dfrac{1000^2}{4.(0.5H)^2}}

=4.36X10^{-3} rad/s

c) tỷ lệ phần trăm khác nhau là:

=\dfrac{\omega_d-\omega_o}{\omega_0}

=\dfrac{(4.47-4.36)X10^{-3}}{4.47x10^{-3}}

=-0.0253=-2.53%