Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Chương 32 - Bài 57

In Figure P32.56, let R=7,6\ \Omega, L=2,2\ mH, and  C=1,8\ \mu C[latex]. (a) Calculate the frequency of the damped oscillation of the circuit when the switch is thrown to position b. (b) What is the critical resistance for damped oscillations?</p> <p><strong>Dịch:</strong> Cho hình P32.56, với [latex]R=7,6\ \Omega, L=2,2\ mH, và C=1,8\ \mu C. (a) Tính tần số dao động tắt dần của mạch khi công tắc được gạt đến vị trí b. (b) Điện trở trong dao động tắt dần bằng bao nhiêu?

Bài làm

Ban đầu, khóa S nằm ở vị trí a, tụ điện được tích điện Q_{max} nhờ nguồn điện. Ở bài này ta xét lúc khóa S nằm ở vị trí b, tức lúc này tụ điện đã được nạp đầy, mạch có dạng RLC.

(a) Áp dụng công thức tính tần số cho mạch RLC:

\omega=\displaystyle\left [ \frac{1}{LC}- \left ( \frac{R}{2L} \right )^2\right ]^{\frac{1}{2}}=2\pi f

Suy ra:

\Rightarrow f=\displaystyle\frac{1}{2\pi}\left [ \frac{1}{LC}- \left ( \frac{R}{2L} \right )^2\right ]^{\frac{1}{2}}

\Leftrightarrow f=\displaystyle\frac{1}{2\pi}\left [ \frac{1}{\left ( 2,2.10^{-3} \right )\left (1,8.10^{-6}  \right )}- \left ( \frac{7,6}{2\left ( 2,2.10^{-3} \right )} \right )^2\right ]^{\frac{1}{2}}

\Rightarrow f=2514,15\ Hz

 

(b) Áp dụng công thức tính điện trở R cho mạch RLC:

R=\displaystyle\sqrt{\frac{4L}{C}}=\sqrt{\frac{4\left ( 2,2.10^{-3} \right )}{1,8.10^{-6}}}=69,92\ \Omega

Uploaded files:
  • ffr.png

Xin lỗi mọi người, đề mình sửa lại nha.

In Figure P32.56, let R=7,6\ \Omega, L=2,2\ mH, and  C=1,8\ \mu C. (a) Calculate the frequency of the damped oscillation of the circuit when the switch is thrown to position b. (b) What is the critical resistance for damped oscillations?

Dịch: Cho hình P32.56, với R=7,6\ \Omega, L=2,2\ mH, và C=1,8\ \mu C. (a) Tính tần số dao động tắt dần của mạch khi công tắc được gạt đến vị trí b. (b) Điện trở trong dao động tắt dần bằng bao nhiêu?