Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Chương 32 - Bài 49

Đề: A 1.00-mF capacitor is charged by a 40.0-V power supply. The fully charged capacitor is then discharged through a 10.0-mH inductor. Find the maximum current in the resulting oscillations.

Dịch: Một tụ điện 1,00 mF được sạc bằng nguồn điện 40,0 V. Tụ điện sạc đầy sau đó được xả thông qua một cuộn cảm 10,0 mH. Tìm dòng điện cực đại.

 

 

 

 

 

Giải:

Năng lượng cực đại tích trữ trong tụ điện (khi i=0) phải bằng năng lượng cực đại tích trữ trong cuộn cảm (khi q=0).

E_{C max} = E_{L max}

\dfrac{1}{2}.C.{(\Delta V_{max})}^2 = \dfrac{1}{2}.L.{I^2}_{max}

==> I_{max} = \sqrt{\dfrac{C.{(\Delta V_{max})}^2}{L}} = \sqrt{\dfrac{C}{L}}.{\Delta V_{max}} = \sqrt{\dfrac{10^{-6}}{0,01}}.40 = 0,4  A