Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Chương 32 - Bài 46

Two single-turn circular loops of wire have radii R and r, with R>>r. The loops lie in the same plane and are concentric. (a) Show that the mutual inductance of the pair is approximately M=muy0.pir^22/2R. (b) Evaluate M for r =2.00 cm and R =20.0 cm.

Hai vòng dây một vòng có bán kính R và r, với R .. r. Các vòng nằm trong cùng một mặt phẳng và là đồng tâm. (a) Cho thấy rằng độ tự cảm lẫn nhau của cặp xấp xỉ M=muy0.pir^22/2R. (b) Đánh giá M
cho r=2,00 cm và R=20,0 cm.

a)

ta có từ thông \phi=BA

từ trường B=\dfrac{\mu_0 i}{2R}

diện tích quả cầuA=\pi r^2

từ đó ra suy ra được từ thông \phi=\dfrac{\mu_0 i}{2R}\pi r^2

và suất điện động cảm ứng emf \epsilon=\dfrac{d \phi}{dt}

b)

khi r=2 và R=20 thì B=\dfrac{4\pi 10^{-7}}{2.20}\pi.2^2=4\pi^2 10^{-8}

là 1 hằng số