Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Chương 32 - Bài 40

An emf of 96.0 mV is induced in the windings of a coil when the current in a nearby coil is increasing at the rate of 1.20 A/s. What is the mutual inductance of the two coils?
Một suất điện động tự cảm 96,0 mV trong cuộn dây khi dòng điện trong cuộn dây gần đó đang tăng với tốc độ 1,20 A / s. Độ tự cảm lẫn nhau của hai cuộn dây là gì?
Theo định luật Faraday:

\xi_{tự}=L.\dfrac{dI}{dt}
L= \dfrac{\xi_{tự}}{I'}
=> L=\dfrac{96.10^{-3}}{1.2}
=>L = 0.08H