Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Chương 32- Bài 32

Problem 32. Calculate the energy associated with the magnetic field of a 200-turn solenoid in which a current of 1.75 A produces a magnetic flux of 3,70.10^-4 T.m^2 in each turn.

Dịch : Tính năng lượng từ trường của một cuộn solenoid 200 vòng dây trong đó dòng điện 1,75 A tạo ra từ thông 3,7.10^-4 T.m^2 mỗi lần xoay.

Bài làm

Tóm tắt:

N = 200 vòng

I = 1,75 A

B = 3,7.10^{-4} T.m^2

Theo định luật Faraday :

\Phi_{tự} = LI

L =\dfrac{\Phi_{tự} }{I}

L =\dfrac{NB}{I}

L =\dfrac{200.3,7.10^{-4}}{1,75}

L = 0,042 ( H )

Năng lượng từ trường :

E_{từ} =\dfrac{1}{2}LI^2

E_{từ} =\dfrac{1}{2}0,042.1,75^2

E_{từ} = 0,065 ( J )