Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Chương 32 - Bài 16

Đề:

Xét mạch điện như hình vẽ. Cho R = 7,6 \Omega, L = 2,2 mH, C= 1,8 \muF.

(a) Hãy tính tần số dao động tắt dần của mạch khi khoá S được chuyển sang vị trí b.

(b) Hãy tìm giá trị điện trở tới hạn đối với dao động tắt dần.

Giải:

a) Khi khóa S chuyển sang vị trí  b thì:

Tần số góc dao động tắt dần của mạch là:   \omega_{d}=\sqrt{\dfrac{1}{LC}-(\dfrac{R}{2L})^2}

=\sqrt{\dfrac{1}{(2,2.10^{-3})(1,8.10^{-6})}-(\dfrac{7,6}{2.(2,2.10^{-3})})^2}\approx 15796,9 rad/s

Vậy tần số dao động tắt dần của mạch là: f_{d}=\dfrac{\omega_{d}}{2\pi} \approx 2514 Hz

b) Giá trị điện trở tới hạn của dao động tắt dần là:

R_{c}=\sqrt{\dfrac{4L}{C}}=\sqrt{\dfrac{4.2,2.10^{-3}}{1,8.10^{-6}}}=69,9 \Omega