Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Chương 32 - Bài 11

Đề:

Một ắc quy 24,0 V được mắc nối tiếp với một điện trở và một cuộn cảm. Biết R = 8 \Omega, L = 4,0 H. Hãy tìm năng lượng từ trường tích trữ trong cuộn cảm

(a) khi dòng điện đạt giá trị cực đại

và (b) tại thời điểm bằng một hằng số thời gian của mạch kể từ khi đóng mạch(t=\tau)

Giải:

a) Dòng điện cực đại là : i_{max}=\dfrac{\varepsilon}{R}=\dfrac{24}{8}=3 A

Năng lượng từ trường tích trữ trong cuộn cảm là:

U_{B}=\dfrac{1}{2}Li_{max}^2=\dfrac{4.3^2}{2}=18 J

b) Khi t=\tau thì:

Dòng điện trong mạch là:

i=\dfrac{\varepsilon}{R}(1-e^{-t/\tau})=\dfrac{24}{8}(1-e^{-1})=1,9 A

Năng lượng từ trường tích trữ trong cuộn cảm là:

U_{B}=\dfrac{1}{2}Li^2=\dfrac{4.1,9^2}{2}\approx 7,22 J