Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Chương 32 bài 10

Problem : An inductor in the form of a solenoid contains 420 turns and is 16.0 cm in length. A uniform rate of decrease of current through the inductor of

0.421 A/s induces an emf of 175 mV. What is the radius of the solenoid?

Đề : một cuộn cảm ở dạng solenoid có 420 vòng và có chiều dài là 16 cm . Tốc độ dòng điện giảm đều qua cuộn cảm là 0.421 A/s  tạo ra điện áp 175 mV . Hỏi bán kính cuộn solenoid bằng bao nhiêu.

 

Giải :

Tóm tắt :

N = 420 vòng

l = 16 cm=0,16 m

\dfrac{di}{dt} = -0,421 A/s

\xi= 175 mV=175 . 10^{-6} V

Độ tự cảm của ông dây solenoid là L=\mu_0.\dfrac{N^2}{l}.A=\mu_0.\dfrac{N^2}{l}. \pi.r^2

\xi=- L.\dfrac{di}{dt}=-(\mu_0.\dfrac{N^2}{l}. \pi.r^2).\dfrac{di}{dt}

Suy ra  r = \sqrt{-\dfrac{\xi}{\mu_0.\dfrac{N^2}{l}.\pi.\dfrac{di}{dt}}}=9,77.10^{-3} m