Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Chương 31_bài 9

9. A 30-turn circular coil of radius 4 cm and resistance 1 \Omega is placed in a magnetic field directed perpen- dicular to the plane of the coil. The magnitude of the magnetic field varies in time according to the expres- sion B= 0.0100t + 0.0400 t^2 where B is in teslas and t is in seconds. Calculate the induced emf in the coil at t= 5 s.

9. Một cuộn dây tròn 30 vòng bán kính 4 cm và có điện trở 1\Omega được đặt trong một từ trường vuông góc với mặt phẳng của cuộn dây.Độ lớn của từ trường thay đổi theo thời gian B= 0.0100t + 0.0400 t^2 B tính bằng Tesla,t tính bằng dây.Tính tính suất điện động cảm ứng trong cuộn dây tại t = 5 s

Bài làm:

Từ thông qua vòng lặp là:
\Phi_B = \pi r^2 B
Áp dụng định luật Faraday,suất điện động cảm ứng
\varepsilon=-N \dfrac{d.\Phi_B}{dt}=-30 \pi r^2 \dfrac{dB}{dt}=-30 \pi r^2 (0.01+0.08t)
Khi t=5 => \varepsilon=-30 \pi 0.04^2(0.01+ 0.08*5)=0.0618 mV