Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Bài tập chương 27 bài 40 sách BT tiếng Anh

Đề: The potential difference across a resting neuron in the human body is about 75.0 mV and carries a current of about 0.200 mA. How much power does the neuron release?

Dịch: Hiệu thế năng 2 đầu nơ ron đang nghỉ trong cơ thể người là 75 mV và mang dòng điện khoảng 0,2 mA. Hỏi tế bào thần kinh có bao nhiêu năng lượng giải phóng?

Ta có:

75mV= 75.10^{-3} (V)

0,2mA= 0,2.10^{-3} (A)

P=U.I=75.10^{-3}. 0,2.10^{-3}

=15.10^{-6} (J)

Vậy năng lượng mà tế bào thần kinh giải phóng là khoảng 15.10^{-6} J

Quote from Nguyễn Ngọc Hiếu on 26/03/2020, 21:57

Đề: The potential difference across a resting neuron in the human body is about 75.0 mV and carries a current of about 0.200 mA. How much power does the neuron release?

Dịch: Hiệu thế năng 2 đầu nơ ron đang nghỉ trong cơ thể người là 75 mV và mang dòng điện khoảng 0,2 mA. Hỏi tế bào thần kinh có bao nhiêu năng lượng giải phóng?

Ta có:

75mV= 75.10^{-3} (V)

0,2mA= 0,2.10^{-3} (A)

P=U.I=75.10^{-3}. 0,2.10^{-3}

=15.10^{-6} (J)

Vậy năng lượng mà tế bào thần kinh giải phóng là khoảng 15.10^{-6} J

Ta không có gì hết, phải đi phân tích. Dùng định luật gì, quy tắc gì, rồi đưa ra kết luận gì.