Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

bài 62 chương 32

Đề tiếng Anh

62. An inductor having inductance L and a capacitor having capacitance C are connected in series. The current in the circuit increases linearly in time as described by i = Kt, where K is a constant. The capacitor is initially uncharged. Determine (a) the voltage across the inductor as a function of time, (b) the voltage across the capacitor as a function of time, and (c) the time when the energy stored in the capacitor first exceeds that in the inductor.

Dịch

62. Một cuộn cảm có cuộn cảm L và tụ điện có điện dung C được mắc nối tiếp. Hiện tại trong mạch tăng tuyến tính theo thời gian như mô tả
bởi i = Kt, trong đó K là hằng số. Các tụ điện ban đầu không được sạc. Xác định (a) điện áp trên cuộn cảm như một hàm của thời gian, (b) điện áp trên
tụ điện là một hàm của thời gian và (c) thời gian khi năng lượng được lưu trữ trong tụ đầu tiên vượt quá trong cuộn cảm.