Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

bài 28 chương 32 (tiếng anh)

Đề : Consider the current pulse i(t) shown in FigureP32.28a. The current begins at zero, becomes 10.0 A between t 5 0 and t 5 200 ms, and then is zero once again. This pulse is applied to the input of the partial circuit shown in Figure P32.28b. Determine the cur- rent in the inductor as a function of time.

Dịch: Hãy xem xét xung hiện tại i (t) được hiển thị trong Hình P32.28a. Dòng điện bắt đầu từ 0, trở thành 10.0 A giữa t =0 và t =200 ms, và sau đó bằng không một lần lần nữa. Xung này được áp dụng cho đầu vào của một phần mạch được hiển thị trong Hình P32.28b. Xác định đường cong trong cuộn cảm như là một hàm của thời gian.

   

-công thức tính dòng điện trong một vòng lập theo hàm thời gian là:

 

i=I*(1-e^\dfrac{-R*t}{L})

 

-Cường đọ dòng điện lúc t=0 là :       i=0*(1-e^\dfrac{-100*0}{10*10^-3})=0

 

-lúc thời than t nằm trong khoảng từ (0;200) là:

 

i=I*(1-e^\dfrac{-R*t}{L})

 

=10*[(1-e^\dfrac{-100*t}{10*10^-3})]

 

=10*[(1-e^-1000t)]

 

-khi thời gian t =200 \mu s

 

i200=10*[(1-e^\dfrac{-100*200*10^-6}{10*10^-3})]=8.64 A