Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Bài 15 - chương 32

Đề :A 510-turn solenoid has a radius of 8.00 mm and an overall length of 14.0 cm

(a) What is its inductance?

(b) If the solenoid is connected in series with a 2.50 Ω resistor and a battery, what is the time constant of the circuit?

Dịch :Một cuộn Solenoid 510 vòng có bán kính 8,00 mm và chiều dài tổng thể 14,0 cm

(a) Độ tự cảm của nó ?

(b) Nếu cuộn solenoid được kết nối nối tiếp với điện trở 2.50 Ω và pin, hằng số thời gian của mạch là gì?

Giải :

a.Độ tự cảm của cuộn solenoid :

L_{solenoid}=\mu _o.n^2.V=\frac{4\pi .10^{-7}. (510)^2.\pi .0,008^2}{0,14}=4,7 . 10^{-7}(H)

b. Hằng số thời gian của mạch :

\tau =\frac{L}{R}= \frac{4,7 . 10^{-7}}{2,5}=1,88.10^{-7}(s)

 

Uploaded files:
  • 13213.PNG