Diễn đàn vật lý SPKT

You need to log in to create posts and topics.

Ai đúng ai sai?

12

ca này khó quá. E xin phép cho qua

12