Mô phỏng thí nghiệm “Xác định tỉ số nhiệt dung phân tử của chất khí bằng phương pháp Clement-Desormord”

Bài viết về thí nghiệm "Xác định tỉ số nhiệt dung phân tử của chất khí bằng phương pháp Clement-Desormord". ...
Version06/2017
Total Files1
File Size1,007.62 KB
Create Date25/02/2018
Last Updated14/08/2018
Download