Chương trình mô phỏng De-Broglie

Bài viết về "Sự hình thành trạng thái dừng nguyên tử". ...
11/03/201833 DownloadsDownload