Category: Tản văn

Huế – Nam hay Bắc?

Volgograd, 20 tháng 6 năm 2008

Hôm nay phiếm luận đôi chút qua đề tài: Huế mang đặc trưng phía Nam hay phía Bắc?

Nói về lịch sử trước. Thời Huế mới sát nhập vào Đại Việt thì chưa có khái niệm nam hay bắc. Nhưng từ thuở Trịnh Nguyễn phân tranh, con cháu của Nguyễn Hoàng đời đời nối nhau làm chúa, đóng đô tại Huế, Huế đã thuộc về Đàng Trong, còn Thăng Long là kinh đô Đàng Ngoài. Read More

Categories: Tản văn