Cài đặt Java

Để các chương trình viết bằng Java có đuôi .jar có thể chạy bình thường, máy tính cần được cài đặt Java Runtime Environment (JRE). Bạn chỉ cần tải phần mềm theo nút Download dưới đây rồi cài đặt bình thường.

Java Runtime Environment

Đối với những hệ điều hành khác ngoài Windows-64, bạn cần ghé trang của Oracle tải bản JRE phù hợp.