Cài đặt Java

Để các chương trình viết bằng Java có đuôi .jar có thể chạy bình thường, máy tính cần được cài đặt Java Runtime Environment (JRE). Bạn chỉ cần tải bản JRE phù hợp với hệ điều hành tại trang của Oracle và tiến hành cài đặt một cách đơn giản.