Bài tập

Chương 1

 1. Tính động lượng của các photon có bước sóng lần lượt bằng 0.5\,\mathrm{\mu m}, 0.25\,\mathrm{nm}4\,\mathrm{pm}.
 2. Photon có bước sóng bằng bao nhiêu để có xung lượng bằng xung lượng của một electron có động năng k=0.3 MeV?
 3. Tính vận tốc của electron có xung lượng bngfw xung lượng của một photon với bước sóng \lambda=5 pm.
 4. Photon với năng lượng \hbar\omega=1 MeV tán xạ trên một electron tự do đứng yên. Tìm động năng của electron sau va chạm, biết rằng bước sóng của photon bị giảm đi \eta=25\%.
 5. Một photon có bước sóng \lambda=6\,\mathrm{\mu m} tán xạ thẳng góc lên electron tự do đang đứng yên. Hãy tính:
  Tần số của photon sau tán xạ.
  Động năng của electron sau va chạm.
 6. Photon với năng lượng \hbar\omega=250 keV tán xạ một góc \theta=120^\circ lên một electron tự do đang đứng yên. Xác định năng lượng của photon sau tán xạ.
 7. Photon có động lượng p=1.02 MeV/c, trong đó c là tốc độ ánh sáng, tán xạ trên một electron tự do đang đứng yên, làm ho động lượng của photon trở thành p'=0.255 MeV/c. Photon đã tán xạ ở góc nào?
 8. Photon tán xạ một góc \theta=125^\circ lên một electron tự do đang đứng yên. Kết quả là electron thu được động năng K=0.45 MeV. Tính năng lượng của photon trước khi tán xạ.